Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.Π.Ε.Α.) του Δήμου Θέρμης στο Λειβάδι.

Πρόκειται για μία αποκεντρωμένη δημόσια εκπαιδευτική δομή του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Βασικό έργο του ΚΕΠΕΑ Θέρμης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχουν ομάδες μαθητών και μαθητριών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα μέλη της Επιτροπής για τη Δια Βίου Μάθηση του Δήμου Θέρμης αποφάσισαν το έτος 2016 να προτείνουν στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) στον Δήμο εκτιμώντας ότι η Περιβαλλοντική Παιδεία αποτελεί οργανωμένη και συστηματική εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία έχει ως κύριο στόχο να αναδείξει στους πολίτες, και ιδιαίτερα στους νέους, την πραγματική διάσταση, κατάσταση, αξία και σημασία του περιβάλλοντος για τη ζωή.

Όραμα των μελών της επιτροπής αποτέλεσε η πεποίθηση ότι το κέντρο αυτό όντας ενταγμένο στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων θα μπορούσε να συμβάλει στην υλοποίηση ενός μακρόπνοου στρατηγικού σχεδιασμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου, ο οποίος θα διαχεόταν όχι μόνον στα σχολεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του Δήμου και των όμορων Δήμων, αλλά, εκτός από αυτά, θα πλαισίωνε και άλλες ευρύτερες εκπαιδευτικές δομές της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης καθώς και της δια βίου εκπαίδευσης της Κεντρικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, θεωρούσαν ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα ανάδειξης και καλλιέργειας της ευαισθησίας όλων των πολιτών (ανηλίκων και ενηλίκων) του Δήμου για το περιβάλλον και ταυτόχρονα να συμβάλει στην ενίσχυση της Αειφόρου Ανάπτυξης στην περιοχή του Δήμου Θέρμης.

Τα μέλη της επιτροπής πρότειναν τότε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το ΚΠΕ του Δήμου στην Κοινότητα Λειβαδίου, η οποία διαθέτει ένα σπάνιο φυσικό περιβάλλον με εξαιρετική ποικιλότητα χλωρίδας και πανίδας, και επιπλέον διότι στα όρια του οικοδομικού συγκροτήματος του Λιβαδίου υπήρχαν ήδη έτοιμα 2 νεόδμητα οικοδομικά συγκροτήματα ιδιοκτησίας της Κοινότητας με κατάλληλους χώρους για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε μικρές και μεγάλες ομάδες και τη φιλοξενία μαθητών και εκμπαιδευτικών.

Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης στο Λειβάδι.

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης αποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την ιδέα για την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Δήμο και την 22 Μαρτίου 2017 αποφάσισαν την ίδρυσή του στο Λειβάδι (απόφαση Δημοτ. Συμβουλίου 103/2017). Μετά από συνεχείς και επίμονες προσπάθειες του Δημάρχου, των μελών των υπηρεσιών του Δήμου Θέρμης και άλλων παραγόντων ο τότε υπουργός παιδείας Κ. Γιαβρόγλου προχώρησε τον Ιανουάριο του 2018 στην ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας του Δήμου Θέρμης στο Λειβάδι (ΦΕΚ 684, τεύχος Β’/27-2-2018, σελ. 8363). Το κέντρο αυτό με τη νεότερη ονομασία του ως Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕ.Π.Ε.Α.) στελεχώθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 83691/Γ7/22.7.2011 απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Β΄ 1981) κας Ζαχαράκη και η παιδαγωγική ομάδα συγκροτήθηκε από τους εκπαιδευτικούς: Λουκία Λιθοξοϊδου, συντονίστρια, Αριστείδη Κωνσταντινίδη και Αλέξανδρο Οικονομίδη.

Ειδικότερα, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία του Δήμου απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας, σε παιδιά, εφήβους και ενηλίκους δημότες του Δήμου Θέρμης και άλλων όμορων ή απομακρυσμένων δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και άλλων περιοχών της χώρας και αναπτύσσει συνεργασίες με τους Υπεύθυνους Π.Ε./Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων. Επομένως, υποστηρίζονται από αυτό οι εκπαιδευτικές δομές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και της άτυπης και της δια βίου εκπαίδευσης, ενώ προωθούνται εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση των κριτικά σκεπτόμενων μελλοντικών πολιτών επιδιώκοντας την καλλιέργεια της ευαισθησίας απέναντι στο φυσικό και το πολιτισμικό περιβάλλον. Κατά συνέπεια, τα σχολεία και η δια βίου εκπαίδευση λειτουργούν ως φορείς της περιβαλλοντικής και κοινωνικής αλλαγής στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως αυτές προβλέπονται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό.

Παράλληλα το τοπικό ΚΕ.Π.Ε.Α. είναι συνδεδεμένο με το Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ώστε οι εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές δράσεις εναρμονίζονται με τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό και τις προβλέψεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προώθηση των θεμάτων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφόρου ανάπτυξης στα πλαίσια της τυπικής, της μη-τυπικής και της δια βίου εκπαίδευσης.

Οι ιδιαίτεροι στόχοι της λειτουργίας του ΚΕ.Π.Ε.Α. του Δήμου.

Οι ιδιαίτεροι στόχοι της λειτουργίας του ΚΕ.Π.Ε.Α. του Δήμου, όπως αυτοί διατυπώνονται στο σκεπτικό της επιτροπής παιδείας για την ίδρυσή του, έχουν ως εξής:

-η υλοποίηση και η υποστήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα σχολεία της Α’/ βάθμιας και της Β’/ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης, των όμορων Δήμων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και άλλων περιοχών της χώρας, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Π.Ε./Σχολικών Δραστηριοτήτων των αντίστοιχων περιφερειακών ενοτήτων.

-η υλοποίηση προγραμμάτων άτυπης εξωσχολικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για ομάδες νέων και ενηλίκων.

-η οργάνωση και η πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς, μαθητές και ενηλίκους σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς για θέματα και ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής (του νομού ή της Περιφέρειας), αυξάνοντας παράλληλα το ενδιαφέρον των επισκεπτών για την περιοχή.

-η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα ζητήματα της περιβαλλοντικής ρύπανσης και αλλαγής, ώστε να αναπτύσσουν αυτοί στάσεις και συμπεριφορές που συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και προωθούν την ανέλιξη της ποιότητας ζωής και τη φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη (Αειφόρος Ανάπτυξη).

– η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η παρώθηση των πολιτών για την ανάληψη της ευθύνης για την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος

– η προώθηση της έρευνας στον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τη συστηματική (επιστημονική) μελέτη, καταγραφή και προβολή της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής του Δήμου.

-η παραγωγή εκπαιδευτικού, μορφωτικού και ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού, ψηφιακού κ.ά.) και πιλοτικών προγραμμάτων-οδηγών για τα σχολεία και τους άλλους φορείς εκπαίδευσης.

-η σύνδεση με επιστημονικά ιδρύματα σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και η λειτουργία τράπεζας πληροφοριών με σκοπό την επιστημονική ενημέρωση, έρευνα και τεκμηρίωση αλλά και την παραγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

– η δημιουργία μέσων και υλικών προβολής και αξιοποίησης των αξιοθέατων τοποθεσιών, των φυσικών στοιχείων και των πολιτισμικών επιτευγμάτων καθώς και των τοπικών προϊόντων με στόχο την προσέλευση επισκεπτών και επιχειρηματιών στην περιοχή

Για την επίτευξη των στόχων αυτών το ΚΕ.Π.Ε.Α. του Δήμου επιδιώκει να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα Τμήματα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς επίσης με πολιτισμικούς και κοινωνικούς φορείς και Υπηρεσίες της Πολιτείας, με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Μη-κυβερνητικούς Οργανισμούς που μπορούν να συνδράμουν αποτελεσματικά στην εδραίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και την προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της ζωής. Απώτερος στόχος είναι η διαμόρφωση μιας κοινωνίας πολιτών η οποία ενεργεί με γνώμονα τον σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση του πολιτισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.